Časté dotazy

"Kalkulátor pro DATACI TĚHOTENSTVÍ", který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz, vychází z hodnoty ultrazvukového biometrického parametru CRL (crown-rump length, temenokostrční délka)  změřeném v 1. trimestru těhotenství. Naměřenou hodnotu CRL je nutné uvést v milimetrech současně s datem, kdy bylo měření provedeno.

Parametr CRL lze při ultrazvukovém vyšetření v 1. trimestru měřit od 6.-14.týdne (2 - 85 mm). Hodnotící tabulka pro celé období byla sestavena na základě analýzy několika normogramů, protože žádný z publikovaných normogramů nepokrývá s přijatelnou přesností kontinuálně celé odbobí (6+0 až 14+0). Hodnotící tabulka je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF a lze ji event. přednastavit i do vašeho ultrazvukového přístroje.

Jelikož v 1. trimestru roste embryo (plod) rychlostí cca 1-2 mm denně, tak pro potřeby datace těhotenství je smysluplné uvádět hodnotu CRL s přesností na milimetry. Každému dni těhotenství (gestačnímu stáří) by měla logicky odpovídat určitá hodnota CRL,  která by měla každý den narůstat o cca 1-2 mm. Měření parametru CRL s přesností na desetinu milimetru není tudíž smysluplné a s určitou nadsázkou odpovídá snaze určit termín porodu s přesností na 2,4 hodiny (tzv. na jednu desetinu dne).

Nejpřesněji lze provést dataci těhotenství při hodnotě CRL cca 20-40 mm (g.h. 8-10), kdy lze parametr CRL měřit nejsnáze a nejpřesněji, protože embryo (plod) se prakticky nepohybuje a je relativně snadno zobrazitelný.

Je-li na konci 1. trimestru těhotenství (14+0) k dispizici více hodnot parametru CRL (datum provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech), tak záleží na ošetřujícím gynekologovi, kterou z hodnot zvolí pro určení termínu porodu.

TERMÍN PORODU by proto měl být určen do konce 14. týdne těhotenství a "nepřehlédnutelným způsobem uveden v těhotenské průkazce", je nutné však uvést všechny tři parametry výpočtu (datum ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech + určený termín porodu). Takto určený termín porodu je již v průběhu těhotenství "neměnný" a měl by být akceptován při všech dalších vyšetřeních, kdy je výsledek vyšetření závislý na gestačním stáří plodu. Záznam v "těhotenské průkazce" navíc umožní komukoli a kdykoli nezávislou rekalkulaci termínu porodu dle "Kalkulátoru pro DATACI TĚHOTENSTVÍ" (data provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech). Nejobjektivnějším důkazem o datu měření a správnosti provedeného měření je samozřejmě fotodokumentace.

U vícečetných těhotenství je vhodné použít k určení termínu porodu hodnotu CRL u největšího plodu, nicméně diskrepance v parametru CRL mezi plody (více než 10 mm) představuje vždy pro vícečetné těhotenství rizikový faktor a měla by být důvodem k zamyšlení o dalším postupu.

"Kalkulátor pro DATACI TĚHOTENSTVÍ" není podporován pro správnou funkci v prohlížeči Explorer.

Pro správnou funkci kalkulátoru otevřete webové stránky gynultrazvuk.cz v jiných webových prohlížečích, např.: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Při přetrvávání problému, otevřete webové stránky v uvedených prohlížečích avšak v anonymním okně.

CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP je podmínkou odborné způsobilosti nositele zdravotního výkonu.

Doba platnosti CERTIFIKÁTU je 5 let a následně je nutná RECERTIFIKACE každých 5 let.

Žádost o RECERTIFIKACI nelze podat dříve než 6 měsíců před ukončením platnosti CERTIFIKÁTU!

POSTUP získání certifikátu a recertifikace.

K "Lékaři garantujícímu odbornost (63415)" lze přiřadit pouze "Zdravotnické zařízení", které je smluvním poskytovatelem VZP ČR v odbornosti Gynekologie a porodnictví (603), a které nahlásilo lékaře s certifikátem ČGPS ČLS JEP (63415) v rámci hlášení personálu, který se aktuálně podílí na poskytování hrazených služeb.

Tito lékaři, jako držitelé certifikátu ČGPS ČLS JEP (63415), jsou kvalifikováni provádět výkon 63415 (Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče) a další screeningové ultrazvukové výkony v těhotenství. 

Každý "Lékař garantující odbornost (634515)" může navíc ve svém "Uživatelském profilu" samostatně nastavit "Zdravotní služby", které má zájem v přiřazeném "Zdravotnickém zařízení" skutečně garantovat.

K "Lékaři garantujícímu odbornost (63415)" nelze přiřadit "Zdravotnické zařízení", které není smluvním poskytovatelem VZP ČR v odbornosti Gynekologie a porodnictví (603).

K "Lékaři garantujícímu odbornost (63415)" je přiřazeno každé "Zdravotnické zařízení", která je smluvním poskytovatelem VZP ČR v odbornosti Gynekologie a porodnictví (603), a které nahlásilo lékaře s certifikátem ČGPS ČLS JEP (63415) v rámci hlášení personálu, který se aktuálně podílí na poskytování hrazených služeb.

Tito lékaři, jako držitelé certifikátu ČGPS ČLS JEP (63415), jsou kvalifikováni provádět výkon 63415 (Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče) a další screeningové ultrazvukové výkony v těhotenství.

Kontaktujte majitele "Zdravotnického zařízení", ve kterém již nepracujete, a požádejte, aby Vás při nejbližší aktualizaci vymazal. Následně kontaktujte vědeckého sekretáře na sekretar@gynultrazvuk.cz a po aktualizaci ze strany VZP ČR Vám bude zdravotnické zařízení odstraněno.

Každý "Lékař garantující odbornost (634515)" může navíc ve svém "Uživatelském profilu" samostatně nastavit "Zdravotní služby", které má zájem v přiřazeném "Zdravotnickém zařízení" skutečně garantovat.

Po registraci na stránkách FMF (The Fetal Medicine Foundation) vám bude automaticky nabídnuta "FMF own page", kde bude kromě jména a osobního čísla uveden přehled splněných eventuelně nesplněných "Certificates of competence" (Nuchal translucency, Nasal bone atd.).

Tuto stránku je nutné v některém z uvedených formátů přiložit jako přílohu k žádosti o vydání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče".

= pracoviště s odborností „gynekologie a porodnictví“ (603), které zajistí adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu 

Otázka má dvě roviny: FORENZNÍ a EKONOMICKOU.

FORENZNÍ - vyšetření může provádě kdokoliv, kdo si na to troufá (lékař s atestací z "gynekologie a porodnictví", "dětská kardiologie") a pokud napíše písemnou zprávu o provedeném vyšetření. Z odborného hlediska nese za provedené vyšetření forenzní zodpovědnost.

EKONOMICKOU - "má zájem vykazovat existujcí zdravotní výkon plátcům zdravotní péče". V tomto případě je to určeno "odbornou způsobilostí nositele zdravotního výkonu" tak,  jak je to stanoveno v registračním listu příslušného zdravotního výkonu a má vykazování příslušného zdravotního výkonu nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou (splnění odborné způsobilosti nezajišťuje nasmlouvání výkonu, zdravotní pojišťovna není povinna výkon nasmlouvat).

Stanovit míru diskrepance je jednoduché při používání některých softwarových
programů (např. Astraia), který automaticky srovnává biometrické parametry I., II. a III. trimestru a na event. diskrepanci upozorňuje v grafu. V ostatních případech je doporučeno řešit diskrepanci při rozdílu 3 týdnů a více.

Pokud jde o vyšetření z pupečníkové krve po porodu, tak u všech RhD negativních žen, u kterých nebyla v těhotenství zjištěna přítomnost antierytrocytárních aloprotilátek anti-D (cca 15 % rodiček), by měla být stanovena RhD krevní skupina novorozence, při RhD pozitivitě novorozence (cca 10 % rodiček) by měla být provedena u rodičky prevence RhD aloimunizace podáním IgG anti-D v dávce minimálně 100 mikrogramů intramuskulárně, event. stanoven objem FMH k upřesnění dávky (viz doporučený postup).

Je-li u těhotně ženy diagnostikována v těhotenství přímnost klinicky významné antierytrocytární aloprotilátky, která může být příčinnou hemolytické nemoci plodu nebo novorozence (cca 1,5 % rodiček), tak by po porodu měly být z pupečníkové krve vyšetřeny: krevní skupina novorozence (přítomnost antigenu na povrchu erytrocytů, proti kterému jsou u matky přítomny aloprotilátky), KO (anémie?), bilirubin (hyperbilirubinémie), přímý antiglobulinový Coombsův test (mateřské alopritilátky vázané na povrch erytrocytů novorozence).

U rodiček RhD pozitivních, u kterých nebyla v průběhu těhotenství diagnostikována klinicky významná antierytrocytární aloprotilátka (cca 85 % rodiček) není nutné z pupečníkové krve vyšetřovat krevní skupinu novorozence, KO, bilirubin ani nepravidelné antierytrocytární protilátky.

Betaverze